۴۰۱ _ أفضل الصّدقه أن یتعلّم المرء المسلم علما ثمّ یعلّمه أخاه المسلم.

بهترین صدقه ها آن است که مرد مسلمان دانشى بیاموزد و به برادر مسلمان خود تعلیم دهد.

۴۰۲ _ أفضل صدقه الّلسان الشّفاعه تفک بها الأسیر و تحقن بها الدّم و تجرّ بها المعروف و الإحسان إلى أخیک و تدفع عنه الکریهه.

بهترین صدقه زبان، شفاعتى است که بوسیله آن اسیر را آزاد سازى و از ریختن خون جلوگیرى کنى و نیکى و احسان را به سوی برادر خویش بکشانى و بدى را از او دفع کنى.

۴۰۳ _ أفضل الأعمال أن تشبع کبدا جائعا.

بهترین کارها آنست که گرسنه را سیر کنى.

۴۰۴ _ أفضل الصّدقه حفظ الّلسان.

بهترین صدقه ها، نگهدارى زبانست.

۴۰۵ _ أفضل الصّدقه صدقه الّلسان.

بهترین صدقه ها، صدقه زبان است.

۴۰۶ _ أفضل الصّدقه أن تصدّق و أنت صحیح شحیح تأمل الغنى و تخشى الفقر و لا تمهل حتّى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا و لفلان کذا، ألا و قد کان لفلان.

بهترین صدقه ها آنست که هنگامى که سالم و تنگدستى و امید ثروت و بیم فقر دارى صدقه بدهى نه آنکه بگذارى تا وقتى جان بگلو رسید گوئى؛ این مال فلانى و این مال فلانى، زیرا آنها متعلق بفلانى شده است.

۴۰۷ _ أفضل الصّدقه إصلاح ذات البین.

بهترین اقسام صدقه آنست که میان دو کس را اصلاح دهى.

۴۰۸ _ أفضل الصّدقه الصّدقه على ذی الرّحم الکاشح.

بهترین صدقه ها آنست که به خویشاوندى که دشمن توست چیزى بدهى.

۴۰۹ _ أفضل العباده انتظار الفرج.

بهترین اقسام عبادت انتظار گشایش است.

۴۱۰ _ أفضل العمل أدومه و إن قلّ.

بهترین کارها آن است که دوامش بیشتر است اگر چه اندک باشد.

۴۱۱ _ أفضل العمل النّیّه الصّادقه.

بهترین کارها نیت پاک است

۴۱۲ _ أفضل العباده أجرا سرعه القیام من عند المریض.

از همه عبادت ها بهتر و پراجرتر آن است که زودتر از پیش مریض برخیزى.

۴۱۳ _ أفضل الفضائل أن تصل من قطعک و تعطى من حرمک و تصفح عمّن ظلمک.

بهترین فضایل اینست که با آنکه از تو ببرد پیوند گیرى و بکسى که تو را محروم میکند عطا کنى و از آنکه بر تو ستم کند درگذرى

۴۱۴ _ أفضل الکسب بیع مبرور و عمل الرّجل بیده.

بهترین کسبها معامله اى است که نادرستى در آن نباشد و کارى است که مرد با دست خود انجام دهد.

۴۱۵ _ أفضل المؤمنین إسلاما من سلم المسلمون من لسانه و یده و أفضل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا.

از همه مؤمنان اسلام آن کس بهتر است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند و از همه مؤمنان ایمان آن کس بهتر است که اخلاق وى نیکتر است.

۴۱۶ _ أفضل المؤمنین إیمانا الّذی إذا سئل أعطى و إذا لم یعط استغنى.

از همه مؤمنان ایمان آن کس بهتر است که وقتى از او چیزى بخواهند بدهد و اگر چیزى باو ندهند راه بى نیازى سپرد.

۴۱۷ _ أفضل النّاس رجل یعطی جهده.

بهترین مردم آنست که همه کوشش خود را بکار میبرد.

۴۱۸ _ أفلح من رزق لبّا.

آنکه خرد دارد رستگار مى شود.

۴۱۹ _ أفضل النّاس من تواضع عن رفعه و زهد عن غنیه و أنصف عن قوّه و حلم عن قدره.

بهتر از همه مردم کسى است که در حال رفعت فروتنى کند و در عین ثروت زاهد باشد و در عین قوت انصاف دهد و در حال قدرت برد بارى کند

۴۲۰ _ أفضلکم إیمانا أحسنکم أخلاقا.

هر کس از شما اخلاقش نیکتر ایمانش بهتر است.

۴۲۱ _ أفقر النّاس الطّامع.

طمعکار از همه مردم فقیرتر است.

۴۲۲ _ أفلح من هدى إلى الإسلام و کان عیشه کفافا و قنع به.

هر که باسلام راهبر شده و لوازم زندگى بقدر رفع حاجت دارد و بدان قناعت کند رستگار شده است

۴۲۳ _ اقرءوا القرآن ما ائتلفت علیه قلوبکم فإذا اختلفتم فیه فقوموا.

قرآن را تا هنگامى که دلهاى شما بر آن اتفاق دارد بخوانید و وقتى در باره آن اختلاف پیدا کردید برخیزید.

۴۲۴ _ اقرأ القرآن ما نهاک فإذا لم ینهک فلست تقرؤه.

اگر خواندن قرآن ترا از کار بد منع میکند آن را بخوان ولى اگر ترا از کار بد وانمیدارد به حقیقت قرآن نمیخوانى.

۴۲۵ _ اقرءوا القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فیه و لا تأکلوا به و لا تستکثروا به.

قرآن را بخوانید و بدان عمل کنید و از آن دور نشوید و در آن غلو نکنید بوسیله قرآن نان نخورید و به کمک آن فزونى مجوئید.

۴۲۶ _ اقرءوا القرآن فإنّ اللَّه تعالى لا یعذّب قلبا وعى القرآن.

قرآن را بخوانید زیرا خداوند دلى را که قرآن را دریافته معذب نمیکند.

۴۲۷ _ أقرب العمل إلى اللَّه الجهاد فی سبیل اللَّه و لا یقاربه شى ء.

نزدیکترین کارها بخدا جهاد در راه خداست و چیزى مانند آن نیست

۴۲۸ _ اقبل الحقّ ممّن أتاک به من صغیر أو کبیر و إن کان بغیضا بعیدا و اردد الباطل على من جاءک به من صغیر أو کبیر و إن کان حبیبا قریبا.

سخن حق را از هر که شنیدى به پذیر اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدى نپذیر اگر چه دوست و نزدیک باشد.

۴۲۹ _ اقتربت السّاعه و لا یزداد النّاس على الدّنیا إلّا حرصا و لا ترداد منهم إلّا بعدا.

رستاخیز نزدیک شده است و آز مردم بدنیا دائما بیشتر و دنیا از آن ها دورتر مى شود.

۴۳۱ _ أقلّ النّاس راحه البخیل.

آسایش بخیل از همه کس کمتر است.

۴۳۰ _ أقلّ النّاس لذّه الحسود.

لذت حسود از همه کس کمتر است.

۴۳۲ _ أقلّ من الدّین تعش حرّا.

قرض کمتر گیر تا آزاد باشى.

۴۳۳ _ أقلّ من الذّنوب یهن علیک الموت.

گناه کمتر کن تا مرگ بر تو آسان شود.

۴۳۴ _ أقلّوا الدّخول على الأغنیاء فإنّه أحرى أن لا تزدروا نعم اللَّه عزّ و جلّ.

پیش توانگران کمتر روید زیرا در این صورت نعمتهاى خدا را خوار نخواهید شمرد.

۴۳۵ _ أقیلو السّخیّ زلّته فإنّ اللَّه آخذ بیده کلّما عثر.

از لغزش مرد سخاوتمند بگذرید زیرا هر دم بلغزد خدا دست او را میگیرد.

۴۳۶ _ أقیموا حدود اللَّه تعالى فی البعید و القریب و لا تأخذکم فی اللَّه لومه لائم.

مقررات خدا را در باره بیگانه و خویش اجرا کنید و در کار خدا بسخن کسان گوش مدهید.

۴۳۷ _ أکبر أمّتی الّذین لم یعطوا فیبطروا و لم یقتر علیهم فیسألوا.

بزرگترین افراد امت من آنها هستند که نه چندان توانگرند که خود را گم کنند و نه چندان فقیرند که دست بسؤال گشایند.

۴۳۸ _ أکبر الکبائر الإشراک باللَّه و قتل النّفس و عقوق الوالدین و شهاده الزور.

بزرگترین گناهان بزرگ شرک بخدا و قتل نفس و بد رفتارى با پدر و مادر و شهادت دروغ است.

۴۳۹ _ أکبر الکبائر سوء الظّنّ باللَّه

بدترین گناهان بزرگ بدگمانى بخداست.

۴۴۰ _ أکثر خطایا ابن آدم فی لسانه.

بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست.

۴۴۱ _ أکثر النّاس ذنوبا یوم القیامه أکثرهم کلاما فیما لا یعنیه.

در روز رستاخیز از همه مردم گناه آن کس بیشتر است که بیشتر از همه در چیزهائى که بدو مربوط نیست سخن گوید.

۴۴۲ _ أکثر النّاس قیمه أکثرهم علما.

هر که بدانش از دیگران پیش تر است، قیمتش از دیگران بیشتر است.

۴۴۳ _ أکثر ذکر الموت فإنّ ذکره یسلّیک ممّا سواه.

مرگ را بسیار بخاطر بیاور زیرا یاد مرگ ترا از رنج هاى دیگر تسلیت مى دهد.

۴۴۴ _ أکثروا ذکر الموت فإنّه یمحّص الذّنوب و یزهّد فی الدّنیا فإن ذکرتموه عند الغنى هدمه و إن ذکرتموه عند الفقر أرضاکم بعیشکم.

مرگ را بسیار به یاد آرید زیرا یاد مرگ گناهان را پاک مى کند و حرص دنیا را کم مى کند، اگر مرگ را بهنگام توانگرى به یاد آرید اهمیت آن را کم میکند و اگر بهنگام تنگدستى یاد کنید، شما را از زندگى تان خشنود مى سازد.

۴۴۵ _ أکثروا من الإخوان فإنّ ربّکم حییّ کریم یستحیی أن یعذّب عبده بین إخوانه یوم القیمه.

دوست بسیار گیرید زیرا خداى شما با حیا و بخشنده است و شرم دارد که روز رستاخیز بنده خود را میان برادرانش عذاب کند.

۴۴۶ _ أکثر من الدّعاء فإنّ الدّعاء یردّ القضاء.

بسیار دعا کن که دعا قضا را دفع میکند

۴۴۷ _ أکثروا من ذکر هادم اللّذّات فإنّه لا یکون فی کثیر إلّا قلّله و لا فی قلیل إلّا أجزله.

مرگ را بسیار بیاد آرید زیرا یاد مرگ بسیار را کم و کم را کافى جلوه مى دهد.

۴۴۸ _ أکرموا الشّهود فإنّ اللَّه یستخرج بهم الحقوق و یدفع بهم الظّلم.

شاهدان را گرامى شمارید زیرا خدا حقوق کسان را بوسیله آنان احقاق میکند و ستم را بوسیله آنها دفع مى نماید.

۴۴۹ _ أکرم النّاس أتقاهم.

بزرگوارتر از همه مردم کسى است که پرهیزکارتر است

۴۵۰ _ أکرموا العلماء فإنّهم ورثه الأنبیاء فمن أکرمهم فقد أکرم اللَّه و رسوله.

دانشمندان را گرامى دارید که آنها وارثان پیغمبرانند و هر که آنها را عزیز دارد خدا و پیغمبر را عزیز داشته است.

۴۵۱ _ أکرموا أولادکم و أحسنوا آدابهم.

فرزندان خود را گرامى شمارید و نیکو تربیتشان کنید.

۴۵۲ _ أکرموا الخبز فإنّ اللَّه أنزله من برکات السّماء و أخرجه من برکات الأرض.

نان را گرامى شمارید زیرا خداوند آن را از برکات آسمان فرو فرستاده و از برکات زمین بیرون آورده است.

۴۵۳ _ اکلفوا من العمل ما تطیقون فإنّ اللَّه لا یملّ حتّى تملّوا و إنّ أحبّ العمل إلى اللَّه تعالى أدومه و إن قلّ.

بقدر توانائى خود عبادت کنید زیرا وقتى شما ملول شدید خدا نیز ملول مى شود، در نظر خدا بهترین کارها آنست که بادوامتر است اگر چه اندک باشد.

۴۵۴ _ أکمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم.

کامل ترین مؤمنان آن است که خلقش نیک تر است و از همه شما نیک تر کسانى هستند که براى زنان خود نیکترند.

۴۵۵_ ألا أخبرک بأهل النّار؟ کلّ جعظریّ جوّاظ مستکبر جمّاع منوع.

مى خواهى تو را از اهل جهنم خبر دهم؟ هر کس که خود پسند و خود خواه و متکبر و حریص و بخیل باشد

۴۵۶ _ ألا أخبرک بخیر ما یکنز المرء؟.. المرأه الصّالحه إذا نظر إلیها سرّته و إذا أمرها أطاعته و إذا غاب عنها حفظته.

میخواهى ترا از بهترین گنجینه مرد خبر دهم؟ زن پارسا که وقتى بدو نگرد مسرور شود و همین که بدو فرمان دهد اطاعت کند و هنگام غیبت امانت او را محفوظ دارد

۴۵۷ _ ألا أخبرک عن ملوک الجنّه؟ رجل ضعیف مستضعف ذو طمرین لا یؤبه له لو أقسم على اللَّه لأبرّه.

میخواهى ترا از پادشاهان بهشت خبر دهم؟ مرد ضعیف و ناتوان و ژنده پوش که هیچ کس بدو اعتنا نکند و اگر قسم خورد که چیزى واقع مى شود خداوند قسم او را راست کند.

۴۵۸ _ ألا أخبرکم بأفضل من درجه الصّیام و الصّلوه و الصّدقه اصلاح ذات البین فإنّ فساد ذات البین هی الحالقه.

میخواهید شما را از چیزى که بهتر از روزه و نماز و صدقه است خبر دهم؟ اصلاح میان کسان، زیرا فساد میان کسان مایه هلاک است.

۴۵۹ _ ألا أخبرکم بمن یحرم علیه النّار غدا؟ على کلّ هیّن لیّن قریب سهل.

میخواهید شما را خبر دهم که فردا آتش بر چه کس حرام است؟
هر کس که ملایم و نرم و زودجوش و آسان گیر باشد.

۴۶۰ _ ألا أخبرکم بنسائکم من أهل الجنّه؟ الودود الولود العئود الّتی إذا ظلمت قالت هذه یدی فی یدک لا أذوق غمضا حتّى ترضى.

مى خواهید شما را از زنانى که اهل بهشتند خبر دهم؟ زن وفادارى که فرزند زیاد آورد و زود آشتى کند و همین که بدى کرد گوید این دست من در دست توست چشم بر هم نمى گذارم تا از من راضى شوى.

۴۶۱ _ ألا أخبرکم بخیرکم من شرّکم؟ خیرکم من یرجى خیره و یؤمن شرّه و شرّکم من لا یرجى خیره و لا یؤمن شرّه.

مى خواهید شما را از بدان و نیکان تان خبر دهم؟ بهترین شما کسى است که بخیرش امید توان داشت و از شرش امان توان یافت و بدترین شما کسى است که بخیرش امید و از شرش امان نیست.

۴۶۲ _ ألا أخبرکم بأیسر العباده و أهونها على البدن؟ الصّمت و حسن الخلق.

میخواهید شما را بعبادتى که از همه عبادتها بر بدن آسانتر است خبر دهم؟ سکوت و نیکخوئى.

۴۶۳ _ ألا أدلّکم على أشدّکم؟ أملککم عند الغضب.

مى خواهید شما را بآن کس که از همه زورمندتر است رهبرى کنم؟ آنکه هنگام خشم بهتر خود را نگاه مى دارد.

۴۶۴ _ ألا أنبئک بشرّ النّاس؟ من أکل وحده و منع رفده و سافر وحده و ضرب عبده، ألا أنبئک بشرّ من هذا؟ من یخشى شرّه و لا یرجى خیره ألا أنبئک بشرّ من هذا؟ من باع آخرته بدنیا غیره ألا أنبئک بشرّ من هذا؟ من أکل الدّنیا بالدّین.

میخواهى ترا از کسى که از همه مردم بدتر است خبر دهم؟.، آن کس که تنها غذا خورد و بکسى چیزى ندهد و تنها سفر کند و بنده خویش را بزند، میخواهى ترا از کسى که بدتر از اوست خبر دهم؟ آنکه از شر او بترسند و بخیرش امید نداشته باشند میخواهى ترا از کسى که بدتر از اوست خبر دهم؟ آنکه آخرت خویش را بدنیاى دیگرى فروشد میخواهى ترا از کسى که بدتر از اوست خبر دهم؟ آنکه بوسیله دین از دنیا بهره مند شود

۴۶۵ _ ألا أعلّمک خصلات ینفعک اللَّه تعالى بهنّ؟ علیک بالعلم فإنّ العلم خلیل المؤمن و الحلم وزیره و العقل دلیله و العمل قیّمه و الرّفق أبوه و اللّین أخوه و الصّبر أمیر جنوده.

مى خواهى صفاتى بتو بیاموزم که خداوند ترا بآنها منتفع سازد؟ دانش آموز که دانش دوست مؤمن است و بردبارى پشتیبان او و عقل رهبر و عمل قیم و مدارا پدر و ملایمت برادر اوست و صبر امیر سپاه وى بشمار میرود.

۴۶۶ _ ألا إنّ الغضب جمره توقد فی جوف ابن آدم ألا ترون إلى حمره عینیه و انتفاخ أوداجه فإذا وجد أحدکم شیئا من ذلک فالأرض الأرض.

بدانید که خشم آتشى است که در دل انسان مشتعل مى شود؛ مگر نمى بینید که بهنگام خشم چشمهاى او سرخ و رگهایش متورم مى شود وقتى یکى از شما چنین شد روى زمین روى زمین!

۴۶۷ _ ألا إنّ النّاس من آدم و آدم من تراب و أکرمهم عند اللَّه أتقاهم.

بدانید که مردم از آدم پدید آمده اند و آدم از خاک و بزرگوار ترین مردم در نظر خدا پرهیزکار ترین آنهاست.

۴۶۸ _ ألا إنّ بنی آدم خلقوا على طبقات شتّى، منهم من یولد مؤمنا و یحیا مؤمنا و یموت مؤمنا و منهم من یولد کافرا و یحیا کافرا و یموت کافرا و منهم من یولد کافرا و یحیا کافرا و یموت مؤمنا.

بدانید که مردم بر طبقات مختلف آفریده شده اند بعضى مؤمن متولد مى شوند و مؤمن زندگى میکنند و مؤمن مى میرند. بعضى دیگر کافر متولد مى شوند و کافر زندگى میکنند و کافر میمیرند بعضى کافر متولد میشوند و کافر زندگى میکنند ولى مؤمن میمیرند.

۴۶۹ _ ألا إنّ خیر الرّجال من کان بطی ء الغضب سریع الرّضا و شرّ الرّجال من کان سریع الغضب بطی ء الرّضا، فإذا کان الرّجل بطی ء الغضب بطی ء الفی ء و سریع الغضب سریع الفی ء فإنّها بها.

بدانید که بهترین مردان آنست که دیر بخشم آید و آسان خشنود شود و بدترین مردان آنست که زود بخشم آید و دیر خشنود شود، اگر مردى دیر بخشم آید و دیر خشنود شود یا زود بخشم آید و زود خشنود شود آنهم چیزیست.

۴۷۰ _ ألا إنّ خیر التّجار من کان حسن القضاء حسن الطّلب و شرّ التّجّار من کان سیّئ القضاء سیّئ الطّلب فإذا کان الرّجل حسن القضاء سیّئ الطّلب أو کان سیّئ القضاء حسن الطّلب فإنّها بها.

بدانید که بهترین تاجران کسى است که خوش پرداخت و خوش طلب باشد و بدترین تاجران کسى است که بد پرداخت و بد طلب باشد اگر مردى خوش پرداخت و بد طلب یا بد پرداخت و خوش طلب باشد آنهم چیزیست.

۴۷۱ _ ألا إنّ عمل أهل الجنّه حزن بربوه ألا إنّ عمل أهل النّار سهل بسهوه.

بدانید که کار اهل بهشت مانند آنست که از راه سختى بر تپه مرتفعى بالا روند و کار اهل جهنم مانند آنست که در سراشیب زمین هموارى راه سپرند.

۴۷۲ _ ألا ربّ مکرّم لنفسه و هو لها مهین ألا ربّ مهین لنفسه و هو لها مکرّم.

چه بسیار کسان که خود را عزیز میکنند و بحقیقت خوار مى کنند و چه بسیار کسانى که خود را خوار میکنند و بحقیقت عزیز مى کنند.

۴۷۳ _ ألا ربّ شهوه ساعه أورثت حزنا طویلا؛

چه بسا شهوت ساعتی که رنجی طولانى به جای گذارد.

۴۷۴ _ ألا ربّ قائم لیس له من القیام إلّا السّهر و ربّ صائم لیس له من صیامه إلّا الجوع و العطش.

چه بسیار کسان که هنگام شب براى نماز بر مى خیزند و از کار خود جز بیدارى ثمرى نمى برند و چه بسیار کسانى که روزه مى گیرند و از روزه خویش جز گرسنگى و تشنگى سودى نمى برند.

۴۷۵ _ ألا و إنّ فی الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد کلّه و إذا فسدت فسد الجسد کلّه ألا و هی القلب.

بدانید که در تن قطعه گوشتى است که اگر صالح بود تمام تن بصلاح آید و اگر فاسد بود تمام تن بفساد گراید، بدانید که آن قلب است.

۴۷۶ _ ألا یا ربّ نفس طاعمه ناعمه فی الدّنیا جائعه عاریه یوم القیامه. ألا یا ربّ نفس جائعه عاریه فی الدّنیا طاعمه ناعمه یوم القیامه.

چه بسیار کسان که در این جهان سیر و خوشند و در روز رستاخیز گرسنه و برهنه اند و چه بسیار کسان که در این جهان گرسنه و برهنه اند و روز رستاخیز سیر و خوشند.

۴۷۷ _ ألا لا یمنعنّ رجلا مخافه النّاس أن یقول الحقّ إذا علمه.

کسى که سخن حقى مى داند نباید از بیم مردم از گفتن آن خوددارى کند.

۴۷۸ _ ألا لا یخلونّ رجل بامرأه إلّا کان ثالثهما الشّیطان.

بدانید که هیچ مردى با زن نامحرم خلوت نمى کند جز آنکه سومى آنها شیطان است.

۴۷۹_ البس جدیدا و عش حمیدا.

لباس نو بپوش و نیک نام بزى.

۴۸۰ _ التمسوا الجار قبل شرى الدّار و الرّفیق قبل الطّریق.

پیش از خریدن خانه همسایه بجوئید و پیش از سفر رفیق بیابید.

۴۸۱ _ التمسوا الرّزق بالنّکاح.

بوسیله زناشوئى روزى بجوئید

۴۸۲ _ التمس و لو خاتما من حدید.

انگشترى داشته باش اگر چه از آهن باشد.

۴۸۳_ ألزموا الجهاد تصحّوا و تستغنوا.

جهاد کنید تا سالم باشید و بى نیاز شوید.

۴۸۴ _ اللَّه اللَّه فیما ملکت أیمانکم ألبسوا ظهورهم. و أشبعوا بطونهم و ألینوا لهم القول.

در رفتار با بندگان خود خدا را در نظر داشته باشید، تنشان را به پوشانید و شکمشان را سیر کنید و با آنها بملایمت سخن گوئید.

۴۸۵ _ اللَّه اللَّه فیمن لیس له ناصر إلّا اللَّه.

در باره کسى که جز خدا یاورى ندارد خدا را در نظر داشته باشید

۴۸۶ _ اللَّه فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه.

تا هنگامى که شخص بیارى برادر خویش مى پردازد خداوند یاور اوست.

۴۸۷ _ اللَّه مع القاضی ما لم یجر فإذا جار تخلّى اللَّه عنه و لزمه الشّیطان.

خداوند یار قاضى است تا موقعى که ستم نکند، وقتى ستم کرد خدا او را رها میکند و شیطان قرین او مى شود.

۴۸۸ _ اللّهمّ اجعل أوسع رزقک علیّ عند کبر سنّی و انقطاع عمری.

خدایا روزى مرا هنگام پیرى و واپسین زندگانى بیشتر از مواقع دیگر وسعت ببخش.

۴۸۹_ اللّهمّ اجعلنی أخشاک حتّى کأنی أراک و اسعدنی بتقواک و لا تشقنی بمعصیتک و خر لی فی قضائک و بارک لی فی قدرک حتّى لا أحبّ تعجیل ما أخّرت و لا تأخیر ما عجّلت و اجعل غنای فی نفسی.

خدایا مرا چنان از ذات خود ترسان کن که گوئى ترا مى بینم و مرا بپرهیزکارى خود خوشبخت کن و بنافرمانى خود بدبخت مکن قضاى خود را براى من انتخاب کن و تقدیر خود را بر من مبارک کن که نخواهم آنچه را مؤخر کرده اى مقدم کنى یا آنچه را مقدم داشته اى مؤخر کنى و ثروت مرا در روحم مستقر کن.

۴۹۰ _ اللّهمّ اجعلنی شکورا و اجعلنی صبورا و اجعلنی فی عینی صغیرا و فی أعین النّاس کبیرا.

خداوندا مرا شاکر و صابر کن و مرا در چشم خویش خوار و در نظر مردم بزرگوار کن.

۴۹۱ _ اللّهمّ اجعلنی من الّذین إدا أحسنوا استبشروا و إذا أساؤا استغفروا.

خدایا مرا از جمله کسانى قرار ده که وقتى نیکى کنند خوشحال میشوند و وقتى بد کنند آمرزش مى طلبند.

۴۹۲ _ اللّهمّ اغفر لی ذنبی و وسّع لی فی داری و بارک لی فی رزقی.

خدایا گناه مرا ببخش و خانه مرا وسعت بخش و روزى مرا افزون کن.

۴۹۳ _ اللّهمّ أحسن عاقبتنا فی الامور کلّها و أجرنا من خزی الدّنیا و عذاب الآخره.

خدایا در همه کارها عاقبت ما را بخیر کن و ما را از خوارى دنیا و عذاب آخرت نگهدار.

۴۹۴ _ اللّهمّ احفظنی بالإسلام قائما و احفظنی بالإسلام قاعدا و احفظنی بالإسلام راقدا و لا تشمت بی عدوّا و لا حاسدا اللّهمّ إنّی أسألک من کلّ خیر خزائنه بیدک و أعوذ بک من کلّ شرّ خزائنه بیدک.

خدایا مرا هنگام خفتن و ایستادن و نشستن بوسیله اسلام حفظ کن و مرا به سرزنش دشمن و حسود مبتلا مساز، خدایا همه نیکى هائى که گنجینه آن را بدست دارى از تو مى خواهم و از همه بدیهائى که گنجینه آن را بدست دارى بتو پناه مى برم.

۴۹۵ _ اللّهمّ أحینی مسکینا و توفّنی مسکینا و احشرنی فی زمره المساکین و إنّ أشقی الأشقیاء من اجتمع علیه فقر الدّنیا و عذاب الآخره.

خدایا مرا در زندگى فقیر دار و فقیر بمیران و در صف فقیران محشور ساز، بدبخت تر از همه بدبختان کسى است که فقر دنیا و عذاب آخرت را با هم داشته باشد.

۴۹۶ _ اللّهمّ أصلح ذات بیننا و ألّف بین قلوبنا و اهدنا سبل السّلام و نجّنا من الظّلمات إلى النّور و جنّبنا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. اللّهمّ بارک لنا فی أسماعنا و أبصارنا و قلوبنا و أزواجنا و ذرّیّاتنا و تب علینا إنّک أنت التّوّاب الرّحیم.

خدایا میان ما را اصلاح ده و دلهاى ما را متفق ساز و ما را بآرامش هدایت کن و از تاریکى ها بسوى روشنى رهائى بخش و از زشتى هاى آشکار و نهان دور ساز، خدایا گوشها و چشمها و دلها و زنها و فرزندان ما را مبارک گردان و توبه ما را بپذیر زیرا تو توبه پذیر و مهربانى.

۴۹۷ _ اللّهمّ ارزقنی عینین هطّالتین تشفیان القلب بذروف الدّموع من خشیتک قبل أن تکون الدّموع دما و الأضراس جمرا.

خدایا مرا دو چشم اشگبار بخش که دل را از ریزش اشگهائى که از بیم تو میریزد شفا بخشند پیش از آن که اشگها خون و دندان ها آتش شود.

۴۹۸ _ اللّهمّ أصلح لی دینی الّذی هو عصمه أمری. و أصلح لی دنیای الّتی فیها معاشی و أصلح لی آخرتی الّتی فیها معادی و اجعل الحیاه زیاده لی فی کلّ خیر و اجعل الموت راحه لی من کلّ شرّ.

خدایا دین مرا که حافظ کار من است و دنیاى مرا که زندگى من در آنست و آخرت مرا که باز گشتم بسوى آنست بصلاح آر زندگى را براى من مایه افزایش نیکیها ساز و مرگ را براى من مایه آسایش از بدیها کن.

۴۹۹ _ اَللّهُمّ أعِنِّی عَلَى غَمَراتِ المَوتِ وَ سَکَراتِ المَوتِ.

خدایا مرا بر تحمل سختیها و رنجهاى مرگ کمک کن.

۵۰۰ _ اَللّهُمّ اغفِر لِی ذَنبی وَ وَسِّع لِی فی داری وَ بارِک لِی فِی رِزقِى.

خدایا گناه مرا ببخش و خانه ام را وسعت بخش و روزى مرا برکت ده.